Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs în data de 12.12.2018, ora 11.00, în conformitate cu H.G. 286/23.03.2011, pentru ocuparea unor posturi vacante de personal civil contractual de execuţie, astfel:
1. Inginer debutant la Biroul achiziţii publice.


Condiţii specifice:
- absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul ştiinţe inginereşti;
- nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „secret de serviciu”, precum şi acordul
scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
- vechime minimă în muncă şi în specialitatea studiilor: nu este cazul;.
- data probei scrise: 12.12.2018 ora 11.00.
- data interviului: 18.12.2018 ora 11.00.

Înscrierea la concurs se face până la data de 04.12.2018, ora 14:00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din localitatea Clinceni, strada Aeroportului nr. 16, judeţul Ilfov.

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor sunt prevăzute la art.3 şi 4 din H.G. 286/23.03.2011 şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144 plt.maj. Dumitru Elena, plt. Belgiu Adrian, la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Încadrarea pe post a persoanelor declarate „admis” se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare. Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

Bibliografia de concurs:


ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 – privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGEA Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

ORDONANTA DE URGENŢĂ Nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control exante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
ORDINUL Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, cu modificările şi completările ulterioare.

ORDIN nr. 141/2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor /entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

INSTRUCŢIUNE Nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acorduluicadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale, cu modificările şi completările ulterioare.

INSTRUCŢIUNE Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu
modificările şi completările ulterioare.

INSTRUCŢIUNE Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările
ulterioare.

ORDIN nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
7. curriculum vitae – model european;

8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;

9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului:
 dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact  plt.maj. Dumitru Elena şi plt. Belgiu Adrian nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144.
 data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 04.12.2018, ora 14.00;
 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 06.12.2018;
 termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 07.12.2018, ora 14.00;
 soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 10.12.2018;
 proba scrisă 12.12.2018, ora 11.00;
 afişarea rezultatelor probei scrise: 13.12.2018;
 termen de depunere a contestaţiei  cu privire rezultatul probei scrisă: 14.12.2018, ora 14.00;
 afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă:17.12.2018;
 proba de interviu: 18.12.2018, ora 11.00;
 afişarea rezultatelor la proba de interviu: 19.12.2018;
 termen de depunere a contestaţiei  cu privire rezultatul probei de interviu: 20.12.2018, ora 14.00;
 afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 21.12.2018;
 afişarea rezultatelor finale ale concursului:21.12.2018;
 prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 27.12.2018;
 efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 04.01.2019;
 prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.
    

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.