Examen disertație, sesiunea septembrie 2019

 

 

EXAMEN DE DISERTAŢIE,

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

Pentru absolvenţii promoţiei 2018 – 2019, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară (iulie 2019) şi sesiunea de toamnă (septembrie 2019). Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

 

 

Înscrierea la secretariatul facultăţii se face în perioada

26 august - 8 septembrie 2019, astfel:

 

 

Luni și Miercuri 12:00-18:00

 

Marți, Joi și Vineri 12:00 - 16:00

 

Sâmbătă și Duminică 10:00 - 12:00

 

Etapele înscrierii:

1. Predarea paginii cu titlul/ tema lucrării, semnată de către conducător, la secretariatul departamentului, pentru obținerea semnăturilor directorului de departament şi decanului.

2.Completarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Proiect de Disertație, a următoarelor câmpuri:

a. Sesiunea de examinare: Septembrie 2019;

b. Titlul lucrării – fără prescurtări, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul Instrucțiuni);

c. Conducător: (se alege dintr-o listă; dacă numele nu se regăsește în listă se alege – altă universitate – și se introduc manual gradul didactic, prenumele și numele conducătorului științific);

3. Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Proiect de Disertație,  a cererii de înscriere pentru secretariatul facultății. Formularul se poate completa și tipări la secretariatul facultăţii.

4. Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea pe site-ul http://studenti.pub.ro

5. Preluarea paginii cu tema proiectului, cu cele 3 semnături (conducător ştiinţific, director de departament şi decan),  de la secretariatul departamentului;

6. Prezentarea la secretariatul facultății cu următoarele acte (completate și/sau ștampilate, după caz):

a.cererea de înscriere la examen (generată la etapa a 3-a);

b.fişa de lichidare (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);

c. Chestionarulu privind Angajabilitate tiparit si completat pe site-ul http://studenti.pub.ro

d.lucrarea de disertație, în original sau o notă emisă de către conducăștiințific din care să reiasă ca lucrarea este predată acestuia pentru evaluare (lucrările predate, în original, vor fi ridicate de către secretarii de comisii, la sfârșitul fiecărei zile);

e.copie buletin/carte de identitate sau paşaport;

f.declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii sau aici );

g.diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în original) - dacă nu există deja la dosarul absolventului;

h.suplimentul la diplomă (în original) - dacă nu există deja la dosarul absolventului;

i.diploma de inginer (în original) - dacă nu există deja la dosarul absolventului;

j.Două copii ale paginii conţinând tema proiectului, având cele 3 semnături (conducător ştiinţific, director de departament şi decan).

 

 disertatie

Pentru absolvenţii finanțați de la buget, fără taxă de studii, susţinerea examenului de finalizare a studiilor este gratuită o singură dată, indiferent de anul absolvirii.

Absolvenţii UPB care repetă examenul de finalizare a studiilor sau care au absolvit în regim cu taxă de studii, trebuie să prezinte la înscriere şi chitanţa de plată a taxei de examen, stabilită de Senatul universităţii, pentru anul universitar în care se susţine examenul. Plata acestei taxe se face la casieria universităţii.

Se pot prezenta la examenul disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2019;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.