EXAMEN DE DIPLOMĂ,

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

Pentru absolvenţii promoţiei 2016 – 2017, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară (iulie 2017) şi sesiunea de toamnă (septembrie 2017). Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

 

Înscrierea la secretariatul facultăţii se face în perioada

28 august – 10 septembrie 2017, astfel:

 

Luni și miercuri -12:00 - 18:00

Marți, joi și vineri - 12:00 - 16:00

Sâmbătă și duminică - 10:00 - 14:00

 

Etapele înscrierii:

1.Predarea paginii cu titlul/ tema lucrării, semnată de către conducător, la secretariatul departamentului, pentru obținerea semnăturilor directorului de departament şi decanului.

2.Completarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Proiect de Licenţă, a următoarelor câmpuri:

a.Sesiunea de examinare: SEPTEMBRIE 2017;

b.Titlul lucrării – fără prescurtări, cu diacritice, cu majuscule (vezi butonul Instrucțiuni);

3.Conducător: (se alege dintr-o listă; dacă numele nu se regăsește în listă se alege – altă universitate – și se introduc manual gradul didactic, prenumele și numele conducătorului științific);

4.Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Proiect de Licenţă,  a cererii de înscriere pentru secretariatul facultății. Formularul poate fi completat și tipărit la secretariatul facultăţii.

5.Preluarea paginii cu tema proiectului, cu cele 3 semnături (conducător ştiinţific, director de departament şi decan), de la secretariatul departamentului;

6.Prezentarea la secretariatul facultății cu următoarele acte (completate și/sau semnate după caz):

a.cererea de înscriere la examen (generată la etapa a 3-a);

b.fişa de lichidare (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);

c.proiectul de diplomă, în original sau o notă emisă de către conducătorul științific din care să reiasă ca lucrarea este predată acestuia pentru evaluare (lucrările predate, în original, vor fi ridicate de către secretarii de comisii, la sfârșitul fiecărei zile)

d.copie buletin/carte de identitate sau paşaport

e.două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

f.declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii sau de la adresa http://www.imst.pub.ro/index.php/studenti/formulare];

g.diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în original) – dacă nu se află la dosarul absolventului;

h.Două copii ale paginii conţinând tema proiectului, având cele 3 semnături (conducător ştiinţific, director de departament şi decan).

diploma - sept

 

Pentru absolvenţii fără taxă de studii ai UPB, susţinerea examenului de finalizare a studiilor este gratuită o singură dată, indiferent de anul absolvirii.

Absolvenţii UPB  care repetă examenul de finalizare a studiilor sau care au absolvit în regim cu taxă de studii, trebuie să prezinte la înscriere şi chitanţa de plată a taxei de examen, stabilită de Senatul universităţii, pentru anul universitar în care se susţine examenul. Plata acestei taxe se face la casieria universităţii.

Se pot prezenta la examenul disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2017;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.